Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 348/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim z 2016-03-21

Sygn. akt I C 348/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Krajewski

Protokolant: st. sekr. sąd. Tomasz Lewandowski

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 r. w Aleksandrowie Kujawskim

na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w C.

przeciwko P. N.

o zapłatę

oddala powództwo.

I C 348/15

UZASADNIENIE

Powód Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w C. wniósł przeciwko P. N. pozew o zapłatę kwoty 97,82 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 97,33 zł od dnia 27 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty. Wniósł również o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, w tym koszów zastępstwa procesowego w wysokości 60 zł oraz kosztów pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

W uzasadnieniu wskazał, iż na podstawie zawartej z pozwanym umowy dostarczał mu wodę i odbierał ścieki, za co wystawił pozwanemu fakturę nr (...) na kwotę 97,33 zł z terminem płatności do dnia 26 stycznia 2015 r. Pomimo wezwań do zapłaty pozwany nie uregulował należności wynikającej ze wskazanej faktury.

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim wydał w sprawie pod sygnaturą I Nc 313/15 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Pozwany P. N. w sprzeciwie od nakazu zapłaty zaskarżył wydany nakaz zapłaty w całości oraz wniósł o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych.

Pozwany podniósł, iż nie zawierał z powodem umowy o dostawę wody, z której wynikałby obowiązek zapłaty. Wskazał, że kilka lat wcześniej powód na jego zlecenie dokonał częściowego rozdziału instalacji wodnej na terenie nieruchomości położonej przy ul. (...) w C., a lokatorzy pozwanego mieli każdorazowo w umowach najmu obowiązek samodzielnie zawrzeć umowę o dostawę wody, co też czynili. Powstały dług wynika z nieuregulowanych zobowiązań K. D..

Pismem z dnia 29 stycznia 2016 r. pozwany P. N. wystąpił o przypozwanie K. D.. Prawidłowo zawiadomiona o toczącym się postępowaniu K. D. nie wzięła udziału w sprawie.

Na zakończenie postępowania strona powodowa podtrzymała powództwo. Pozwany P. N. wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwany P. N. jako właściciel nieruchomości wynajmuje osobom trzecim lokale mieszkalne znajdujące się na nieruchomości położonej przy ul. (...) w C.. Każdy lokal posiada osobną instalację wodną (osobny licznik).

W dniu 25 kwietnia 2014 r. P. N. zawarł z K. D. umowę najmu lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w C.. Najemca zobowiązał się ponosić ciężary związane z opłacaniem należności m.in. z tytułu wody i wywozu nieczystości stałych oraz płynnych. Umowa została zawarta na okres 3 miesięcy.

W dniu 1 sierpnia 2014 r. pozwany i K. D. zawarli aneks nr (...) do umowy najmu, którym strony przedłużyły czas trwania umowy najmu do dnia 31 października 2014 r. Aneksem nr (...) do umowy najmu zawartym w dniu 23 października 2014 r. pomiędzy P. N. a K. D. przedłużono czas trwania umowy najmu do dnia 30 kwietnia 2015 r.

W dniu 20 grudnia 2014 r. P. N. i K. D. zawarli porozumienie o zgodnym rozwiązaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 r. K. D. opuściła lokal mieszkalny przy ul. (...) w C. z końcem grudnia 2014 r.

Dowód: umowa najmu k. 48-48v, aneks nr (...) k. 72 i k. 81, aneks nr (...) k. 71 i k. 82, porozumienie k. 73 i k. 80.

W dniu 28 kwietnia 2014 r. K. D. zawarła z powodem Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w C. umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dotyczącą lokalu położonego przy ul. (...) w C., zgodnie z którą zobowiązała się do zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze. Umowa została zawarta na okres 3 miesięcy, a wygaśnięcie umowy miało skutkować zastosowaniem przez powoda środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

Po upływie okresu obowiązywania umowy K. D. nie zawarła z powodem kolejnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Powód w dalszym ciągu dostarczał wodę do lokalu położonego przy ul. (...) w C. zajmowanego przez K. D. i we wrześniu 2014 r. obciążył ją rachunkiem z tego tytułu.

W dniu 8 stycznia 2015 r. pracownik powoda zastał w lokalu mieszkalnym W. L., którą poinformował o obowiązku zawarcia umowy o dostawę wody. W dniu 22 stycznia 2015 r. W. L. zawarła z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w C. umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w C. w dniu 12 stycznia 2015 r. wystawiło fakturę nr (...) na kwotę 97,33 zł z tytułu należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków za okres od 25 września 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. i obciążyło nią P. N..

Dowód: zeznania J. Z. na płycie CD k. 68 czas 00:02:10-00:23:46, umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków k. 46-47v, faktura nr (...) k. 7, upomnienie k. 9, lista obrotów k. 51, oświadczenie k. 83.

Na terenie gminy C. obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzony Uchwałą Nr (...) Rady Miejskiej w C. z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z regulaminem Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w C. świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub doprowadzanie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony, a jej rozwiązanie skutkuje zastosowaniem przez przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

Dowód: regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków k. 65.

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy oraz zeznań świadka J. Z.. Prawdziwość dokumentów nie była przez strony kwestionowana, a ustalony w sprawie stan faktyczny nie był w zasadzie sporny pomiędzy stronami. Powód dochodził zapłaty wynikającej z faktury nr (...) należności za dostarczoną wodę do lokalu położonego przy ul. (...) w C. w okresie od 25 września 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. We wskazanym okresie świadczenie usług przez powoda odbywało się bez uprzedniego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – umowa z najemcą lokalu K. D. zawarta była w dniu 28 kwietnia 2014 r. na okres trzech miesięcy i po tym okresie uległa rozwiązaniu. Powód obciążył więc należnością pozwanego P. N., który według jego twierdzeń jest właścicielem nieruchomości.

Na terenie miasta C. obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z którym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w C. świadczy usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą. Przez odbiorcę rozumie się podmiot będący stroną umowy i przyłączenie do sieci lub umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub doprowadzanie ścieków. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub doprowadzanie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony, a jej rozwiązanie winno skutkować zastosowaniem przez przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. Powyższe postanowienia regulaminu przystają do uregulowań ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług – tj. każdym, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (art. 2 pkt 3). Ustawa wskazuje, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą, a na ich wniosek także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy lub przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wyrazi na to zgodę. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy.

Przenosząc powyższe uregulowania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w C. winno świadczyć usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z właścicielem nieruchomości położonej przy ulicy (...) w C., ewentualnie umów zawartych z użytkownikami lokali znajdujących się w budynku przy ul. (...) w C., skoro jest to budynek wielolokalowy i można poszczególnych użytkowników rozliczać osobno, z uwagi na zainstalowane odrębne wodomierze – i tak się dzieje – każdy z właścicieli lokali rozlicza się z powodem w oparciu o zawartą przez siebie umowę. Powód zawarł w dniu 28 kwietnia 2014 r. umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków także z najemcą lokalu K. D., niemniej jednak zawarta była ona na okres trzech miesięcy, a ponieważ najemca nie przedłużył umowy, po tym okresie uległa rozwiązaniu. W związku z powyższym wskazana umowa nie wiązała już powoda i K. D. w okresie od 25 września 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. Z kolei pozwany P. N. nie zawierał z powodem żadnej umowy, która dotyczyłaby dostawy wody i odbioru ścieków do lokalu nr (...) przy ul. (...) w C. we wskazanym okresie. Wobec tego, powód nie może domagać się od pozwanego zapłaty należności wynikającej z faktury nr (...) na podstawie umowy, ponieważ taka umowa wówczas nie wiązała stron niniejszego postępowania. Należy również zaakcentować, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz §9 ust. 5 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, brak wiążącej umowy o zaopatrzenie w wodę i doprowadzanie ścieków powinien skutkować zastosowaniem przez powoda środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. Powód wbrew regulaminowemu obowiązkowi tego nie uczynił, co w rezultacie wywołało po jego stronie trudność we wskazaniu osoby zobowiązanej do zapłaty należności z tytułu świadczonych usług.

Wbrew twierdzeniom powoda w obowiązujących przepisach brak jest uregulowania, które pozwalałoby na automatyczne obciążenie właściciela nieruchomości należnością za dostawę wody i odbiór ścieków w sytuacji, gdy brak jest umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. W takiej sytuacji ewentualną przesłanką rozliczeń mógłby być przepis art. 405 k.c. dotyczący bezpodstawnego wzbogacenia, który stanowi, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Niemniej jednak należy zauważyć, że w niniejszej sprawie to nie pozwany jest osobą, która uzyskała korzyść majątkową bez podstawy prawnej. Powód powinien udowodnić, że to P. N. korzystał z usług świadczonych przez powoda. Tymczasem dokumenty znajdujące się aktach sprawy, a także zeznania świadka przemawiają za tym, że to nie pozwany korzystał w okresie od 25 września 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. z usług wodociągowo-kanalizacyjnych dostarczanych do lokalu przy ul. (...) w C.. Z dostaw wody korzystała w tym czasie najemczyni lokalu K. D., która wyprowadziła się stamtąd dopiero z końcem grudnia 2014 r. Oznacza to, że ewentualnym zobowiązanym do uregulowania należności dochodzonej w niniejszej sprawie na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia byłaby K. D., gdyż to ona korzystała z usług powoda a za nie nie zapłaciła. Nie ma natomiast podstaw prawnych, by obciążyć tymi należnościami P. N..

Mając na uwadze powyższe okoliczności powództwo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w C. przeciwko P. N. o zapłatę kwoty 97,82 zł tytułem należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków za okres od 25 września 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. należało oddalić jako bezpodstawne.

ZARZĄDZENIE

1.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda i pozwanemu;

2.  przedłożyć z apelacją lub za 14 dni wraz ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Rita Prusaczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Krajewski
Data wytworzenia informacji: